Algemene Voorwaarden

​Artikel 1: Toepassing 
1.1. De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Nancy Kimps.De website www.nancykimps.be maakt integraal deel uit van Digistreet BV met als Belgisch ondernemingsnummer 0640.782.988 met als zetel Steineweg 22 – 3293 Kaggevinne (Diest).
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Digistreet BV en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de Digistreet BV. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever

​​Artikel 2: Definities 
2.1. Digistreet BV Nancy Kimps maakt deel uit van de firma Digistreet BV.
2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de Digistreet BV inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. Digistreet BV mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan Digistreet BV wordt verstrekt.
2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd. 

Artikel 3: Prijzen, offertes & cadeaubonnen
3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de door Digistreet BV geleverde diensten zijn deze die op de website www.nancykimps.be  en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief taksen en BTW, tenzij aantoonbaar anders vermeld. 
3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. 
3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
3.4 Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met acties en/of aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Digistreet BV en geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Artikel 4: Overeenkomst en voorschot 
4.1. Een orderovereenkomst tussen Digistreet BV en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van Digistreet BV.
4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot zal duidelijk op de offerte worden vermeld. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 8 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door Digistreet BV. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de Digistreet BV het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de Digistreet BV schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook. 
4.3 De overeenkomst tussen de Digistreet BV en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of datums worden door Digistreet BV ingeboekt en door middel van het voorschot definitief bevestigd (zie 4.2). ​

Artikel 5: Kosten
5.1. Digistreet BV is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door Digistreet BV aan de opdrachtgever gefactureerd. 

Artikel 6: Aantal foto’s
6.1. Indien in de uitvoering van de opdracht door Digistreet BV een USB-stick, WeTransfer-link, Dropbox-map of PicTime-galerij met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal geleverde foto’s afhankelijk van de aard van de opdracht en de duur van de reportage. Het aantal wordt door Digistreet BV bepaald.
Digistreet BV zal het totaal afgewerkte pakket foto’s in lage resolutie en met watermerk afleveren. De opdrachtgever kan hieruit get bestelde aantal foto’s selecteren de welke door Digistreet op hoge resolutie worden afgeleverd.
​6.2. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de digitale aflevering een aantal foto’s bevatten volgens de door de opdrachtgever bestelde formule of pakket. Bijkomende foto’s kunnen tegen een meerprijs worden bekomen.
6.3. De Digistreet BV oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld. 

Artikel 7: Kwaliteit van het werk 
7.1. De Digistreet BV verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.
7.2. De Digistreet BV heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de Digistreet BV slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Digistreet BV is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen de uitvoeringstermijn verlengen.
7.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de Digistreet BV voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 8: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – albums – andere)- wijziging van de bestelling 
8.1. Het voorschot voor de opmaak van een fotoalbum bedraagt €250,-. In deze prijs zijn de ontwerp uren en 2 correctierondes inbegrepen. Deze prijs is exclusief het toevoegen van extra pagina’s anders dan voorzien in het basispakket, alle mogelijke extra opties, bijkomende verzendingskosten en eventuele taksen. Deze meerprijzen staan duidelijk genoteerd in de informatiebrochure.
8.2. De prijs voor de opmaak van het fotoalbum is niet terug vorderbaar, ook niet wanneer het album niet wordt afgedrukt.
8.3. Bij de plaatsing van de bestelling moet de opdrachtgever nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd. 
8.4. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. 
8.5. Een bestelling verbindt Digistreet BV niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.
8.6. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.  
8.7. Digistreet BV zal het album ontwerp slechts in druk geven nadat de opmaak van het album door de opdrachtgever schriftelijk werd goedgekeurd.
8.8. Digistreet BV moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige, grammaticale of andere fouten. Van zodra Digistreet BV de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden aangevraagd.​

Artikel 9: Betalingen
9.1. De facturen van Digistreet BV zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer
BNP Paribas Fortis BE42 0018 8759 6354
9.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,- tenzij een grotere schade bewezen wordt. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Het voorschot komt van rechtswege toe aan Digistreet BV en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten. 
9.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van Digistreet BV. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd. 
9.4. Elke klacht in verband met de factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
9.5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de opdrachtgever.
9.6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

Artikel 10: Levering en verzending
10.1. Beelddragers worden geleverd op de maatschappelijke zetel van Digistreet BV,
namelijk Steineweg 22 – 3293 Kaggevinne (Diest). Bestellingen kunnen op dit adres zonder bijkomende kosten worden. De opdrachtgever dient Digistreet BV hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen. 
10.2. De aanleverdatum en -plaats worden vooraf schriftelijk bepaald tussen Digistreet BV en de opdrachtgever.
10.3. Alle bestellingen worden door Digistreet BV verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. Afhalen van bestelling kan na afspraak op maatschappelijke zetel van Digistreet BV.
10.4. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door Digistreet onbeschadigd retour worden ontvangen. Digistreet BV is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop Digistreet BV beroep doet ter verzending van de bestellingen. 
10.5. Digistreet levert enkel aan adressen in België.
10.6. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Bestelt u enkel een USB-stick met hoge resolutie bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 30 werkdagen geleverd. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd binnen 50 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte. 
10.7. De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.
10.8. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Digistreet BV vastgesteld. Indien Digistreet BV en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Digistreet BV het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 
10.9. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd. 
10.10. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om Digistreet BV daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.
10.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij Digistreet BV toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. De geleverde prestaties en diensten van Digistreet BV zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.11.2. Digistreet BV moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide
correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra Digistreet BV de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd. 
11.3. Digistreet BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. 
​11.4. Digistreet BV is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Digistreet BV zijn geleverd.
11.5. Digistreet BV is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan. 
​11.6. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
11.7. Digistreet BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan,  tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van Digistreet BV. 
11.8. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van Digistreet BV beperkt tot het factuurbedrag.
11.9. Digistreet BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.
11.10. Digistreet BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.
11.11. Digistreet BV is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan Digistreet BV niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan Digistreet BV de goederen laten verzekeren en is Digistreet BV gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen. 
11.12. Digistreet BV is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeelding rechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever Digistreet BV vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Digistreet BV ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. 
11.13. De aansprakelijkheid van Digistreet BV bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. Digistreet BV is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.
11.14. Digistreet BV is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.
11.15. Digistreet BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van Digistreet BV volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van Digistreet BV toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

Artikel 12: Annulatie 
12.1. Bij annulatie door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. Er kan door Digistreet BV een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs. 
12.2. Digistreet BV behoudt zich het recht voor de voorliggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken in geval er sprake is van seksueel overschrijdend en ongepast gedrag van o.m. de opdrachtgever. In dit geval behoudt Digistreet BV zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter waarde van €1 300,-.
Annulatie van een huwelijksreportage
12.3. In geval van annulatie door de opdrachtgever na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt Digistreet BV als volgt vergoed:
in geval van annulatie tot 3 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 50% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn.
in geval van annulatie tot 6 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 25% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn.
Annulatie van een fotosessie (anders dan een huwelijksreportage)
12.4. Een fotosessie kan kosteloos geannuleerd worden door de opdrachtgever tot 1 week voor de geplande datum. In geval van annulatie 1 week of minder voor de sessie of indien de opdrachtgever niet komt opdagen, zal een annulatiekost van €125,- in rekening gebracht worden.

Artikel 13: Overmacht 
13.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is Digistreet BV gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden Digistreet BV te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Digistreet BV is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij. 
13.2. In geval van overmacht dient Digistreet BV de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht Digistreet BV te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 
13.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 
13.4. Ingeval de overeenkomst door Digistreet BV niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen Digistreet BV en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht Digistreet BV in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan Digistreet BV aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. Digistreet BV verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever. ​

Artikel 14: Klachten 
14.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij Digistreet BV hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@nancykimps.be of via de website: www.nancykimps.be  
14.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan Digistreet BV. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk. 

Artikel 15: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s 
(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)
15.1. Digistreet BV behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.
15.2. De opdrachtgever, noch het model hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 
15.3. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door Digistreet BV. 
15.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door Digistreet BV schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van Digistreet BV zijn tijd, ervaring, en afstand van reproductierechten zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijke overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van 1 jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft Digistreet BV het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.
15.5. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© Nancy Kimps Fotografie” of “©www.nancykimps.be”.
15.6. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier te wijzigen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en dergelijke te laten uitvoeren door Digistreet BV. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt, zal hiervoor een nieuwe offerte gemaakt worden.
15.7. Digistreet BV behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd, alsook  iedere reproductie te laten gepaard gaan met een vermelding van “© Nancy Kimps Fotografie” of “© “www.nancykimps.be” inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.
15.8. Bij niet-nakoming van bovenvermelde naamsvermelding komt Digistreet BV een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Digistreet BV gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 16: Portretrecht 
16.1. Beeldmateriaal gemaakt door Digistreet BV kan te allen tijde gepubliceerd worden op de website van Digistreet BV, haar blog of op de sociale netwerksites waarop Digistreet BV actief is. Digistreet BV kan het beeldmateriaal eveneens gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, e.d.m. Deze opsomming is niet limitatief. Indien de opdrachtgever of het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, Digistreet BV hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail. 

Artikel 17: Bewaring van de bestanden 
17.1. De foto’s die door Digistreet BV werden gemaakt, worden minimaal 100 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. 
17.2. Digistreet BV zal onder geen enkel beding gehouden zijn tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geval van gegevensverlies ingevolge overmacht.​

Artikel 18: Wijzigingen voorwaarden 
18.1. Digistreet BV kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden. 

Artikel 19: Tegenstelbaarheid
19.1. Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er duidelijk van af om zich op zijn algemene voorwaarden te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

Artikel 20: Sancties SOFAM
20.1. De voorafgaande bepalingen doen een afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-tarief verschuldigd zijn:
– Gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;
– Gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;
– Gebruik met verkeerde naamtekening: forfaitaire schadevergoeding van 300% van het basisrecht berekend volgens SOFAM -tarief, met een minimum van €247,89;
– Wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95. De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, aanschaffing van overtuigingsstukken door SOFAM, als alle andere reële kosten uitgezet door SOFAM omwille van zijn inbreuk, met een minimum van €123,95.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
21.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegereicht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van plaats van de levering.